Evangelium til søndag den 14. juli 2019
Jesus sagde: “Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.”
Han fortalte dem også en lignelse: “Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.
Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.”
Luk 6,36-42

– fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992


Overvejelser forud for prædiken


– “Bjælken i øjet”

Naturligvis kan ingen i levende live have en bjælke i øjet! Alligevel gør Jesus tankeeksperimentet! En person med et heltømmer i øjet forsøger at pille en splint ud af en andens øje. Forsøger man at se dette for sit indre, kan man ikke undgå at trække på smilebåndet. Selvom det er grotesk, uvirkeligt og urealistisk, er der alligevel noget om snakken:

Gør ikke de fleste dette? Nemlig fokuserer mere på andres fejl og mangler end egne? Det som psykologer kalder “projektion”: Mennesket ser ikke sig selv helt, som det i virkeligheden er. Det er mennesket af natur ikke i stand til. Mennesket kan ikke se selv udefra. I stedet har mennesket en tendens til at overføre egne fejl og mangler på andre.

I dagens evangelium gør Jesus altså opmærksom på dette og opfordrer til at gå en ny vej: At mennesker ser på hinanden på en ny måde. At mennesker ikke drager forhastede slutninger, og i stedet ser hinanden med barmhjertighedens øjne. Barmhjertigheden dømmer ikke på forhånd. Barmhjertigheden ser i stedet med hjertet og søger at elske. Og dagens evangelium opfordrer enhver til at gøre ligeså: “Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig”.

Når vi forsøger at betragte hinanden med barmhjertighedens øjne, giver vi plads og rum til hinanden. Når vi ser med barmhjertighed distancerer vi os ikke, men forbinder os i stedet med næsten med forståelse og medfølelse. Når vi ser med barmhjertighedens øjne søger at elske i stedet for at iagttage.

Når vi iagttager og holder os på afstand af næsten kommer vi lettere til at slutte forhastede og forkerte domme om hinanden. For jo længere vi trækker os fra hinanden jo lettere kan vi dømme hinanden – og fordømme hinanden. Og det er det modsatte af at elske. Fordømmelse og barmhjertighed er hinandens modsætninger. Og de to størrelser modstilles i dagens evangelium.

Barmhjertigheden er det, som vi skal tilstræbe, mens fordømmelse er det vi skal undgå: Fordømmelsen gør blind, mens kærligheden gør seende. Når vi dømmer et andet menneske bliver vi blinde og kan ikke se det gode i næsten. Samtidig bliver vi blinde for, at det er Guds nåde, som vi og næsten lever af.

Slemt er det derfor når vi fradømmer næsten Guds nåde og menneskers kærlighed. Og hvad værre er. Fordømmelsen af næsten ender med at ramme os selv, tag f.eks. når fordømmelse bliver til forargelse – på græsk “skandalitså”. Forargelsen bringer os selv i fare, og endda også vores tro: At “forarges” i bibelsk forstand betyder at opgive sin tro på Gud og Guds almagt og vilje. Og det er i ordets oprindelige græske betydning også skandaløst, dvs. både ulykkeligt og tragisk, at et menneske opgiver sin tro – på næsten, sig selv og Gud!

Vil nogen være tro mod Gud og næsten, må den person fastholde troen på en almægtig og nådig Gud og samtidig tro og håbe på at næsten er Guds skabning og som sådan elsket. Som det hedder i første Johannes’ brev kan ingen hade sin næste og samtidig elske Gud. Gud vil, at du og jeg elsker Gud, ved at elske næsten.

Evangeliet er det glædelige, at vi mennesker er mere end de domme, vi fælder over andre. Den evangeliske glæde og dagens evangelium forkyndt er, at vi alle er skabt og opretholdt af Guds kærlighed og nåde – som vi dagligt lever ud af, og som Gud rækker os.

Nådig har Gud været imod os, da han sendte sin søn til os, for at fri os fra vores egen selvoptagethed og selvtilstrækkelighed. I hans søn, Jesus Kristus, har Gudfader åbenbaret for os, hvordan den sande kærlighed er. Den kærlighed, som ikke fordømmer, men forbinder:

Guds egen søn kom til mennesker, ikke for at fordømme mennesker. Guds søn kommer til os for at forbinde sig med os. Guds egen søn kommer til os for at åbenbare sin kærlighed, tilgivelse og nærvær, som vi dagligt lever ud af, som vi ikke kan være foruden.

Måtte vi ikke være blinde over for det! Måtte Gud fjerne det som lukker vores øjne for den sandhed, måtte Gud åbne vores øjne så vi ser det klart!

Lov og tak og være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen.

forslag til salmer: 612 383 498 – 276 582 684

Asser Skude 2009, redigeret siden ©